Obchodné podmienky

1.     Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.inspiredbusiness.academy, bližšie informácie môžete získať na adrese www.inspiredbusiness.academy/kontakt

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.inspiredbusiness.academy .  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Inspired Business Academy s.r.o. so sídlom Zvolenská 3 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50649451. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

 

2.     Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.inspiredbusiness.academy spoločnosti Inspired Business Academy s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.inspiredbusiness.academy

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová, tz. znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

6. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7. Garancia a záruka

Za svoje produkty Inspired Business Academy s. r. o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 30 dní od zaplatenia usúdili, že tento program nie je pre Vás, vrátim vám peniaze naspäť.

Garantujeme aj tieto body:

  • získate 50 kontaktov na partnerov
  • 2 vstupenky na vzdelávacie akcie
  • 8 hodín konzultácií v prevedení kombinácie viacerých partnerov

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: info@inspiredbusiness.academy s prehlásením, že od zmluvy odstupuje, priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu a priložením formuláru so spätnou väzbou, že prečo od programu odstupuje. Tento formulár dostanete obratom v prípade, že napíšete mail s výpoveďou od zmluvy.

Po prijatí vyplneného formuláru bude kupujúcemu zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online programu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online programu.

Takéto odstúpenie však nebude možné v prípade, že využije čo i len jednu hodinu z konzultácií v programe.

9. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Inspired Business Academy s. r. o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do programu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Inspired Business Academy s.r.o. so sídlom Zvolenská 3 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50649451, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.